Michelin

PODMÍNKY PROGRAMU „MICHELIN – ZEMĚDĚLSKÉ PNEUMATIKY, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT“

(dále jen „Podmínky“)

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem programu „Michelin – Zemědělské pneumatiky, na které se můžete spolehnout“ (dále jen „program”) je Michelin Hungaria Ltd. Se sídlem v Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapsaná do maďarského obchodního rejstříku pod číslem 15-09-062150, adresa obchodního oddělení: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko (dále jen „Pořadatel” nebo „Michelin”).
 2. Program se pořádá na území Čech a Slovenska.
 3. Program je organizován od 1. května 2021 do 31. července 2021.
 4. Podmínky účasti v Programu jsou stanoveny v Podmínkách.
 5. Účast v programu je dobrovolná a znamená vyjádření souhlasu s Podmínkami.
 6. Pořadatel informuje, že v souladu s daňovými předpisy (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) je podnikatel, jemuž vznikl příjem, plátcem daně z příjmu z plnění, která představují příjem z podnikatelské činnosti. Účastníci Programu, pro něž plnění obdržené v rámci Programu představuje příjem z podnikatelské činnosti, jsou povinni odvést daň z příjmu podle příslušných zásad zdanění podnikatelské činnosti. Organizátor informuje, že výše uvedené informace nejsou daňově závazné.
 7. Program je zaměřen na zvýšení prodeje a propagaci nových pneumatik značky Michelin z řady Michelin AGRO (dále jen „pneumatiky Michelin”).
 8. Účelem Programu není bránit přístupu na trh jiným subjektům nabízejícím produkty k prodeji, které druhově odpovídají produktům z nabídky Michelin, zejména podmínky účasti v Programu nejsou žádným způsobem závislé na nákupu nebo nenakoupení produktů jiných subjektů v průběhu Programu nebo po jeho ukončení.

 

2. ÚČASTNÍCI

 1. Program je určen výhradně pro podnikatele a/nebo fyzické osoby, které vedou zemědělský statek na území Česka nebo Slovenska, kteří v době trvání programu vlastním jménem, v rámci své činnosti, nakoupí pneumatiky Michelin v kamenných nebo internetových obchodech pneumatik Michelin na území Česka nebo Slovenska (dále jen „prodejní místa“), dále jen dohromady „Účastníci“ a každý zvlášť „Účastník”.
 2. Programu se nesmí účastnit zaměstnanci a zástupci společnosti Michelin, včetně obchodních zástupců, jakož i rodinní příslušníci vyjmenovaných osob. Členy rodiny se rozumějí: předci, potomci, sourozenci, sourozenci rodičů, manželé a manželky, manželé a manželky sourozenců, rodiče manželů a manželek, bratranci a sestřenice a osoby v adoptivním vztahu.
 3. Michelin nenese odpovědnost, pokud účastník uvede nepravdivé nebo nekompletní údaje při registraci do programu uvedené v § 3 bod 7 písm. a).
 4. Účastníci programu jsou oprávněni nakupovat Pneumatiky Michelin dle podmínek Programu pouze v souvislosti se svou podnikatelskou nebo zemědělskou činností.

 

3. PRAVIDLA PROGRAMU

 1. Program spočívá v tom, že účastníci sbírají peněžní bonusy za nákup pneumatik Michelin zahrnutých do programu.
 2. Minimální nákup účastníka Programu Pneumatik Michelin je 2 (dva) kusy.
 3. Pneumatiky Michelin musí být zakoupeny v období od 1. května 2021 do 31. července 2021.
 4. Nákup Pneumatik Michelin, který bude Pořadatelem kladně ověřený, tj. zejména:
  1. Pneumatiky Michelin budou pocházet z řady Pneumatik Michelin, na které se vztahuje Program v souladu s Přílohou č. 1 k Podmínkám;
  2. faktura týkající se nákupu pneumatik Michelin bude splňovat formální požadavky programu, tj.:
   1. obsahovat správné datum vydání v souladu s dobou trvání Programu;
   2. týkat se prodeje minimálně 2 (dvou) kusů pneumatik Michelin;
  3. vložený sken faktury bude čitelný,
  4. při jedné registraci nezadá účastník víc než 5 (pět) faktur,

   bude mít za následek poskytnutí peněžního bonusu Účastníkovi ve výši popsané v bodě 5 Podmínek (dále jen „Bonus“).
 5. Výše Bonusu je:
  1. Za nákup pneumatiky Michelin, jejíž cena je od 40 000 Kč bez DPH do 50 000 Kč bez DPH – 1 500 Kč (tisíc pět set korun českých) za každou pneumatiku Michelin, přičemž minimálně je třeba zakoupit dvě pneumatiky Michelin.
  2. Za nákup pneumatiky Michelin, jejíž cena je od 50 001 Kč bez DPH do 80 000 Kč bez DPH – 2 000 Kč (dva tisíce korun českých) za každou pneumatiku Michelin, přičemž minimálně je třeba zakoupit dvě pneumatiky Michelin.
  3. Za nákup pneumatiky Michelin, jejíž cena vyšší než 80 001 Kč bez DPH – 3 000 Kč (tři tisíce korun českých) za každou pneumatiku Michelin, přičemž minimálně je třeba zakoupit dvě pneumatiky Michelin.
 6. Celková hodnota Bonusu daného Účastníka akumulovaného během Programu je cenným fondem (dále jen „Celkový bonus“), který bude Účastníkovi na konci Programu vyplacen v souladu s bodem 9 dále.
 7. Program bude realizován v souladu s následujícími pravidly:
  Po dobu trvání Programu Účastník musí:
  1. zaregistrovat se na stránkách http://www.program.agro.michelin.cz – pro Účastníky z Česka nebo http://www.program.agro.michelin.sk – pro Účastníky ze Slovenska (dále jen dohromady „Webové stránky”);
  2. přijmout podmínky programu zvolením a zaškrtnutím příslušného „check box“ na webových stránkách, který zní: „Seznámil jsem se s podmínkami programu „Michelin – zemědělské pneumatiky, na které se můžete spolehnout”;
  3. vyplnit na Webových stránkách následující údaje:
   • název Účastníka;
   • identifikační číslo Účastníka (IČO);
   • adresa sídla nebo adresa, na níž Účastník provozuje hospodářskou činnost (ulice, obec, poštovní kód);
   • kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa);
   • v případě, že si zvolí možnost vyplacení bonusu převodem na bankovní účet - údaje k firemnímu účtu (název banky, číslo účtu ve formátu IBAN, SWIFT kód);
  4. vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů společností Michelin dle zásad popsaných v § 5 Podmínek zvolením a označením na Webových stránkách příslušného „check boxu“;
  5. zvolit způsob vyplacení bonusu, tj. v podobě převodu na bankovní účet nebo v podobě peněžitých prostředků převedených na předplacenou kartu typu Mastercard, která umožní přístup k elektronickým penězům a vydává ji Edenred Polska sp. z o. o. (s. r. o.) se sídlem ve Varšavě, ve spolupráci s PrePay Technologies Limited;
  6. vyjádřit souhlas s provedením auditu nezávislou auditorskou firmou (dle § 3 bod 15 Podmínek);
  7. v období od 1. května do 15. srpna 2021 zaregistrovat nákupní faktury - ne víc než 5 (pět) při jedné registraci - v informačním systému na Webových stránkách nahráním jejich skenu.
 8. Pořadatel provádí ověření informací obdržených od Účastníka, na jehož základě provádí akceptaci nebo odmítnutí dané transakce (o odmítnutí nebo akceptaci transakce je Účastník informován).
 9. V případě akceptace dané transakce:
  1. Účastník obdrží Bonus (o kterém je Účastník informován způsobem uvedeným v bodě 14 dále);
  2. částka Bonusu daného Účastníka je navýšena o hodnotu rovnající se součinu: počtu akceptovaných Pneumatik Michelin vynásobeným výší jednotkové hodnoty Bonusu, o kterém je řeč v bodech 5 a 6 výše;
 10. Pořadatel vyplatí Účastníkovi celkovou částku Bonusu nejpozději do 15. října 2021. Výplata proběhne v polské měně způsobem, který si Účastník zvolil, tj.
  1. buď ve formě převodu na Účastníkův bankovní účet uvedený při registraci, viz bod 7 písm. C) odrážka 6),
  2. nebo ve formě převodu na předplacenou kartu typu Mastercard, která opravňuje k platebním transakcím kdekoli, kde je platební terminál akceptující transakce kartami Mastercard (bod 7 písm. e)

   Platba bude provedena na základě dobropisu vydaného Pořadatelem nebo třetí osobou jednající jménem Pořadatele.
 11. Předplacená anonymní karta typu Mastercard uvedená výše v bodě 7 písm. e) a bodě 10 písm. b) bude zaslaná Účastníkovi na náklady Pořadatele na adresu uvedenou při registraci na Webových stránkách ve lhůtě do 15. července 2021.
 12. Pořadatel informuje o nejdůležitějších zásadách používání karty uvedených výše v bodě 11:
  1. termín platnosti karty je uveden na jejím líci;
  2. kartou lze platit výhradně na místech vybavených platebním terminálem;
  3. kartou lze hradit libovolnou částku, ale pouze do výši prostředků, které jsou k dispozici na kartě;
  4. pokud je platba vyšší než zůstatek na kartě, informujte pokladního, jakou částku chce Účastník uhradit kartou a zbytek je Účastník povinen doplatit jinak.
 13. Pořadatel neodpovídá za případné problémy spojené s výplatou celkového Bonusu vyplývající z nesprávných údajů poskytnutých Účastníkem při registraci v Programu.
 14. Informace o uděleném Bonusu jsou Účastníkovi zasílány e-mailem na adresu uvedenou Účastníkem při registraci do Programu.
 15. Michelin si vyhrazuje právo ověřit podmínky účasti v Programu nezávislou auditorskou firmou.
 16. V případě, že firma Michelin zjistí porušení Podmínek Účastníkem nebo jednání Účastníka v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy:
  1. Michelin má právo vyloučit Účastníka z Programu;
  2. Michelin má právo odmítnout vyplacení Bonusu;
  3. Michelin si vyhrazuje právo vyžadovat vrácení vyplaceného Bonusu v plné výši.

 

4. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Reklamace týkající se průběhu Programu lze podat písemně, doporučeným dopisem na adresu: Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn lub Publicis Sp. z o.o., tj. ul. Wołoska 9a, 02-583 Varšava, ve lhůtě 14 dní ode dne vzniku důvodu reklamace, s přípisem „Michelin – Zemědělské pneumatiky, na které se můžete spolehnout“. Pro dodržení lhůty pro podání reklamace je rozhodující datum odeslání doporučeného dopisu obsahujícího reklamaci.
 2. Právo podat reklamace týkající se průběhu Programu je vyhrazeno pouze Účastníkům.
 3. Písemná reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení účastníka, jeho přesnou korespondenční adresu, popis a příčinu reklamace.
 4. Reklamace bude Pořadatelem projednána do 14 dnů ode dne jejího doručení Pořadateli.
 5. Účastníkovi bude rozhodnutí Pořadatele oznámeno doporučeným dopisem zaslaným na adresu Účastníka uvedenou v reklamaci ve lhůtě 14 dnů od data posouzení reklamace.

 

5. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje Účastníků, které byly poskytnuté při registraci v Programu, bude zpracovávat správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) na základě souhlasu Účastníka a pro účely realizace Programu, včetně ověření informací od Účastníka, na jejichž základě Pořadatel schválí nebo zamítne danou transakci opravňující k obdržení Bonusu nebo potvrzení informací, které Účastník uvedl při registraci do Programu, vydání Bonusu, na který má Účastník podle Podmínek Programu právo, nebo přezkoumání případných reklamací - čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje Účastníků mohou být rovněž zpracovávány pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce osobních údajů, tj. pro archivní (důkazní) účely pro zabezpečení informací pro případ právní nutnosti prokázat fakta, za účelem případného zjištění stavu, vymáhání nároků nebo obrany před nimi, za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků a stanovení kvality péče, podle principů uvedených v předpisech Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f).
 3. Za účelem realizace cílů zpracování osobních údajů Účastníka budou od něj získávány tyto kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, název provozované činnosti.
 4. Účastník může rovněž vyjádřit souhlas se zasíláním obchodních sdělení, která obsahují nabídku společnosti Michelin, na e-mailovou adresu uvedenou při registraci do Akce, v souladu s § 7 zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů..
 5. Správcem osobních údajů je Michelin Hungaria Ltd. se sídlem: Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapsaná do maďarského obchodního rejstříku pod číslem 15-09-062150, adresa obchodního oddělení: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko.
 6. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: e-mailová adresa:dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu trvání Programu, nebo do chvíle, kdy Účastník podá námitku proti zpracování svých osobních údajů, nebo do chvíle, kdy odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 8. Poskytnutí osobních údajů Účastníkem pro potřeby účasti v Programu je dobrovolné, je však nezbytné pro účast v něm.
 9. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru.
 10. Tyto osobní údaje nebudou předmětem automatizovaných rozhodnutí (rozhodnutí přijímaná bez účasti člověka) a rovněž nebudou profilované.
 11. Navíc Michelin informuje, že osobní údaje mohou být poskytnuty jiným společnostem Skupiny Michelin s dodržením firemních zásad závazných ve Skupině Michelin, jejichž ustanovení dodržují všechny společnosti Skupiny Michelin.
 12. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Michelin informuje o těchto právech Účastníků, která se jich týkají:
  1. právo na přístup k osobním údajům a obdržení jejich kopie;
  2. právu na opravu svých osobních údajů;
  3. právo na výmaz ‒ pokud Účastník usoudí, že není důvod, aby Michelin zpracovával jeho osobní údaje;
  4. právo na omezení zpracování ‒ Účastník může požadovat, aby Michelin omezil zpracování údajů výhradně na jejich uchovávání nebo vykonávání činností dohodnutých s Účastníkem, v případě, kdy Účastník usoudí, že údaje, které Michelin uchovává, jsou nepřesné nebo jsou zpracovávány bez právního základu nebo nechce, aby údaje byly vymazány, protože je potřebuje k určení, výkonu či obhajobě právních nároků nebo na dobu vznesené námitky;
  5. právo na přenositelnost údajů, to znamená obdržení osobních údajů od společnosti Michelin, které se týkají Účastníka a poskytl je společnosti Michelin v souvislosti s účastí v Programu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a rovněž uložení společnosti Michelin, aby údaje zaslala jinému subjektu, který Účastník uvede, pokud to bude technicky možné;
  6. právo vznést námitku proti zpracování údajů ‒ vzhledem k zvláštní situaci Účastníka, pokud Michelin nedoloží, že závažné, oprávněné důvody pro zpracování údajů jsou nadřazené účastníkovým právům nebo že Michelin údaje nutně potřebuje k určení, výkonu a obhajobě právních nároků;
  7. právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku, přičemž není ovlivněna zákonnost zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 13. Navíc Michelin připomíná právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud Účastník usoudí, že zpracování jeho osobních údajů porušuje právní předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 14. Svá práva můžete uplatňovat na e-mailové adrese:dataprivacy_EUC@michelin.com. Michelin má právo na zjištění totožnosti osoby před přistoupením k uplatnění jejích práv.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory vzniklé z plnění povinností souvisejících s Programem budou řešeny soudem místně příslušným podle sídla Pořadatele.
 2. Příslušným právním řádem, jímž se řídí Program a hodnocení práv a povinností je český právní řád.
 3. Pravidla Programu jsou definována pouze Podmínkami a závaznými právními předpisy. Veškeré propagační a reklamní materiály jsou informativní povahy.
 4. Podmínky jsou k dispozici po dobu trvání Programu v sídle Pořadatele, v sídle obchodního ředitelství Michelin Polska, společnost s ručením omezeným ve Varšavě, ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšava a na webových stránkách.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek, včetně možnosti změny termínu ukončení Programu uvedeného v § 1 bod 3 Podmínek, především jeho zkrácení, s výhradou, že budou dodržena práva Účastníků. O této skutečnosti bude informovat na Webových stránkách nejpozději 3 dny předtím, než změny vstoupí v platnost.

 

Příloha 1 ‒ Seznam nových pneumatik značky Michelin, na které se Program vztahuje

 

CAI ZNAČKA
NÁZEV PRODUKTU
836033 MICHELIN 380/95 R38 147A8/147B AGRIBIB
491183 MICHELIN 480/95 R50 164A8/164B AGRIBIB
317247 MICHELIN 11.2 R24 119A8/116B AGRIBIB
123788 MICHELIN 12.4 R24 119A8/116B AGRIBIB
262831 MICHELIN 13.6 R24 124A8/121B AGRIBIB
601563 MICHELIN 14.9 R24 130A8/127B AGRIBIB
123854 MICHELIN 16.9 R24 134A8/131B AGRIBIB
200987 MICHELIN 9.5 R24 112A8/109B AGRIBIB
738964 MICHELIN 12.4 R28 126A8/123B AGRIBIB
123782 MICHELIN 13.6 R28 123A8/120B AGRIBIB
112235 MICHELIN 14.9 R28 134A8/131B AGRIBIB
984997 MICHELIN 16.9 R28 141A8/138B AGRIBIB
123870 MICHELIN 16.9 R30 137A8/134B AGRIBIB
123844 MICHELIN 18.4 R30 142A8/139B AGRIBIB
679786 MICHELIN 18.4 R34 149A8/146B AGRIBIB
123952 MICHELIN 12.4 R36 124A8/121B AGRIBIB
258138 MICHELIN 12.4 R38 131A8/128B AGRIBIB
123992 MICHELIN 13.6 R38 128A8/125B AGRIBIB
100097 MICHELIN 18.4 R38 151A8/148B AGRIBIB
813266 MICHELIN 20.8 R38 159A8/156B AGRIBIB
392931 MICHELIN 280/85 R28 123A8/120D AGRIBIB 2
151572 MICHELIN 380/85 R30 140A8/140B AGRIBIB 2
508522 MICHELIN 420/90 R30 147A8/147B AGRIBIB 2
533727 MICHELIN 650/75 R32 167A8/167B TL AGRIBIB 2
908266 MICHELIN 320/85 R34 133A8/133B AGRIBIB 2
009860 MICHELIN 380/85 R34 142A8/142B AGRIBIB 2
885138 MICHELIN 420/80 R46 151A8/151B AGRIBIB 2
183733 MICHELIN 420/85 R34 147A8/147B AGRIBIB 2
187095 MICHELIN 380/80 R38 142A8/139D AGRIBIB 2
048439 MICHELIN 420/85 R38 149A8/149B AGRIBIB 2
882358 MICHELIN 520/85 R38 160A8/160B AGRIBIB 2
539386 MICHELIN 480/80 R42 156A8/156B AGRIBIB 2
405859 MICHELIN 520/85 R42 162A8/162B AGRIBIB 2
622709 MICHELIN 480/80 R46 158A8/158B AGRIBIB 2
120922 MICHELIN 520/85 R46 164A8/164B AGRIBIB 2
263049 MICHELIN 480/80 R50 159A8/159B AGRIBIB 2
075615 MICHELIN 380/90 R54 152A8/152B AGRIBIB 2
758001 MICHELIN 320/85 R38 143A8/143B AGRIBIB RC
351097 MICHELIN IF 320/85 R38 151A8/151B TL AGRIBIB RC
425361 MICHELIN 320/90 R42 147A8/147B AGRIBIB RC
846786 MICHELIN 340/85 R46 150A8/150B AGRIBIB RC
120461 MICHELIN IF 340/85 R46 158A8/158B TL AGRIBIB RC
799905 MICHELIN 380/90 R46 157A8/157B AGRIBIB RC
120462 MICHELIN IF 380/90 R46 165A8/165B TL AGRIBIB RC
130813 MICHELIN 320/90 R50 150A8/150B AGRIBIB RC
125798 MICHELIN IF 320/90 R50 158A8/158B TL AGRIBIB RC
036849 MICHELIN 380/90 R50 151A8/151B AGRIBIB RC
212359 MICHELIN IF 380/90 R50 167A8/167B AGRIBIB RC
272304 MICHELIN 320/90 R54 151A8/151B AGRIBIB RC
467712 MICHELIN IF 320/90 R54 159A8/159B TL AGRIBIB RC
280086 MICHELIN IF 600/70 R30 159D AXIOBIB
668406 MICHELIN IF 620/75 R30 164D AXIOBIB
828322 MICHELIN IF 650/75 R30 166D AXIOBIB
100511 MICHELIN IF 650/60 R34 165D AXIOBIB
711975 MICHELIN IF 650/65 R34 161D AXIOBIB
712503 MICHELIN IF 710/60 R34 164D AXIOBIB
508421 MICHELIN IF 650/65 R38 169D AXIOBIB
084900 MICHELIN IF 650/85 R38 179D AXIOBIB
220975 MICHELIN IF 710/60 R38 172D AXIOBIB
992951 MICHELIN IF 710/85 R38 178D AXIOBIB
528166 MICHELIN IF 800/70 R38 179D AXIOBIB
771752 MICHELIN IF 710/70 R42 179D AXIOBIB
037489 MICHELIN IF 710/75 R42 176D AXIOBIB
111950 MICHELIN IF 900/60 R42 186D AXIOBIB
487001 MICHELIN IF 750/75 R46 186D AXIOBIB
162365 MICHELIN IF 900/65 R46 190D AXIOBIB
296638 MICHELIN VF 540/65 R30 158D/155E AXIOBIB 2
371968 MICHELIN VF 600/60 R30 162D/159E AXIOBIB 2
426719 MICHELIN VF 600/70 R30 168D/165E AXIOBIB 2 
702894 MICHELIN VF 620/75 R30 172D/169E AXIOBIB 2
202185 MICHELIN VF 650/60 R34 168D/165E AXIOBIB 2
101906 MICHELIN VF 650/65 R34 170D/167E AXIOBIB 2
757609 MICHELIN VF 710/60 R34 173D/169E AXIOBIB 2
908973 MICHELIN VF 650/60 R38 170D/167E AXIOBIB 2
655949 MICHELIN VF 650/85 R38 182D/179E AXIOBIB 2
136377 MICHELIN VF 800/70 R38 187D/184E AXIOBIB 2
387916 MICHELIN VF 650/65 R42 174D/171E AXIOBIB 2
530764 MICHELIN VF 650/85 R42 183D/180E AXIOBIB 2
941770 MICHELIN VF 710/60 R42 176D/173E AXIOBIB 2
523668 MICHELIN VF 710/70 R42 182D/179E AXIOBIB 2
259635 MICHELIN VF 710/75 R42 184D/180E AXIOBIB 2
428922 MICHELIN VF 900/60 R42 189D/185E AXIOBIB 2
681569 MICHELIN VF 750/70 R44 186D/183E AXIOBIB 2
048429 MICHELIN 600/50 R22.5 159D CARGOXBIB
236518 MICHELIN 600/60 R30.5 169D CARGOXBIB
002786 MICHELIN 710/50 R30.5 173D CARGOXBIB
938016 MICHELIN 850/50 R30.5 182D CARGOXBIB
441880 MICHELIN 500/60 R22.5 155D CARGOXBIB HEAVY DUTY
743789 MICHELIN 560/45 R22.5 152D CARGOXBIB HEAVY DUTY
322432 MICHELIN 800/60 R32 185D IMP CARGOXBIB HIGH FLOTATION
723051 MICHELIN 710/45 R22.5 165D CARGOXBIB HIGH FLOTATION
377726 MICHELIN VF 600/55 R26.5 170D IMP CARGOXBIB HF 
343405 MICHELIN VF 710/50 R26.5 176D IMP CARGOXBIB HF
139310 MICHELIN 650/65 R30.5 176D CARGOXBIB HIGH FLOTATION
139588 MICHELIN VF 750/60 R30,5 187D IMP CARGOXBIB HF
656967 MICHELIN VF 620/70 R26 CFO 173A8 TL CEREXBIB
932041 MICHELIN IF 680/85 R32 CFO 179A8 CEREXBIB
131720 MICHELIN IF 1000/55 R32 CFO 188A8 CEREXBIB
833220 MICHELIN IF 680/75 R38 CFO 180A8 CEREXBIB
850494 MICHELIN VF 520/80 R26 CFO+ 168A8 CEREXBIB 2
228272 MICHELIN VF 620/70 R26 CFO+ 173A8 CEREXBIB 2
132266 MICHELIN VF 750/65 R26 CFO+ 180A8 CEREXBIB 2
188276 MICHELIN VF 520/85 R30 CFO+ 172A8 CEREXBIB 2
049288 MICHELIN VF 620/70 R30 CFO+ 175A8 CEREXBIB 2
608814 MICHELIN VF 710/65 R30 CFO+ 179A8 CEREXBIB 2
987406 MICHELIN IF 800/65 R32 CFO+ 181A8 CEREXBIB 2
789156 MICHELIN IF 800/70 R32 CFO+ 185A8 CEREXBIB 2
430737 MICHELIN VF 900/60 R32 CFO+ 191A8 CEREXBIB 2
038009 MICHELIN VF 500/85 R34 CFO+ 172A8 CEREXBIB 2
953912 MICHELIN IF 680/80 R38 CFO+ 182A8 CEREXBIB 2
610997 MICHELIN IF 800/70 R38 CFO+ 187A8 CEREXBIB 2
439024 MICHELIN VF 900/60 R38 CFO+ 193A8 CEREXBIB 2
270459 MICHELIN VF 520/85 R42 CFO+ 177A8 CEREXBIB 2 
844076 MICHELIN VF 580/85 R42 CFO + 183A8 CEREXBIB 2
499992 MICHELIN VF 710/70 R42 CFO+ 188A8 CEREXBIB 2
818789 MICHELIN IF 800/70 R42 CFO+ 189A8 CEREXBIB 2
856296 MICHELIN VF 900/60 R42 CFO+ 195A8 CEREXBIB 2
713716 MICHELIN VF 1000/50 R25 CFO 190D/186E TL FLOATXBIB
982905 MICHELIN VF 750/50 R26 CFO 174D/170E TL FLOATXBIB
946690 MICHELIN VF 1000/55 R32 CFO 197D/193E TL FLOATXBIB
098689 MICHELIN VF 900/60 R38 CFO 196D/192E TL FLOATXBIB
429970 MICHELIN 600/65 R28 154D/150E TL MACHXBIB
211033 MICHELIN 600/70 R28 157D/154E TL MACHXBIB
566557 MICHELIN 600/70 R30 158D MACHXBIB
992342 MICHELIN 710/55 R30 153D MACHXBIB
549996 MICHELIN 650/60 R34 159D/155E MACHXBIB
817386 MICHELIN 650/65 R34 161D/157E MACHXBIB
219467 MICHELIN 650/75 R38 169A8/169B MACHXBIB
118628 MICHELIN 650/85 R38 173A8/173B MACHXBIB
708197 MICHELIN 710/70 R38 171D MACHXBIB
887730 MICHELIN 800/70 R38 173D MACHXBIB
790388 MICHELIN 710/70 R42 173D MACHXBIB
015540 MICHELIN 710/75 R42 175D/171E MACHXBIB
832458 MICHELIN 900/50 R42 168D MACHXBIB
131721 MICHELIN 620/70 R46 162D TL MACHXBIB
614320 MICHELIN 620/75 R26 166A8/166B MEGAXBIB
983217 MICHELIN 750/65 R26 171A8/171B MEGAXBIB
753673 MICHELIN 620/75 R30 168A8/168B MEGAXBIB
521809 MICHELIN 800/65 R32 178A8/178B MEGAXBIB
695992 MICHELIN 800/70 R32 181A8/181B MEGAXBIB
236234 MICHELIN 1050/50 R32 178A8 MEGAXBIB M28
829536 MICHELIN 1050/50 R32 184A8/184B MEGAXBIB T2
050072 MICHELIN 1050/50 R32 178A8/172D TL MEGAXBIB T2
325025 MICHELIN 620/75 R34 170A8/170B MEGAXBIB
543107 MICHELIN 710/75 R34 178A8/178B MEGAXBIB
476088 MICHELIN 620/70 R38 170A8/170B MEGAXBIB
645194 MICHELIN 520/85 R42 162A8/162B MEGAXBIB
100268 MICHELIN 620/70 R42 166A8/166B MEGAXBIB
852423 MICHELIN 1000/50 R25 172A8/166D MEGAXBIB 2
236906 MICHELIN 750/50 R26 160A8/154D MEGAXBIB 2
642277 MICHELIN 650/75 R32 172A8/172B MEGAXBIB 2
135425 MICHELIN 800/65 R32 178A8/178B MEGAXBIB 2
366785 MICHELIN 800/70 R32 181A8/181B TL MEGAXBIB 2
166896 MICHELIN 900/60 R32 181A8/181B MEGAXBIB 2
424273 MICHELIN 1050/50 R32 178A8/172D MEGAXBIB 2
312036 MICHELIN 710/75 R34 178A8/178B MEGAXBIB 2
126128 MICHELIN 620/70 R38 170A8/170B TL MEGAXBIB 2
494658 MICHELIN 320/65 R16 107D MULTIBIB
675464 MICHELIN 440/65 R20 128D MULTIBIB
171560 MICHELIN 420/65 R24 126D MULTIBIB
426389 MICHELIN 440/65 R24 128D MULTIBIB
531721 MICHELIN 480/65 R24 133D MULTIBIB
097057 MICHELIN 540/65 R24 140D MULTIBIB
778211 MICHELIN 420/65 R28 135D MULTIBIB
386212 MICHELIN 440/65 R28 131D MULTIBIB
897574 MICHELIN 480/65 R28 136D MULTIBIB
792274 MICHELIN 540/65 R28 142D MULTIBIB
223153 MICHELIN 540/65 R30 143D MULTIBIB
712064 MICHELIN 540/65 R34 145D MULTIBIB
214036 MICHELIN 540/65 R34 152D MULTIBIB
557189 MICHELIN 600/65 R34 151D MULTIBIB
114518 MICHELIN 540/65 R38 147D MULTIBIB
228045 MICHELIN 600/65 R38 153D MULTIBIB
292904 MICHELIN 650/65 R38 157D MULTIBIB
167733 MICHELIN 650/65 R42 158D MULTIBIB
747196 MICHELIN 280/70 R16 112D OMNIBIB
263806 MICHELIN 280/70 R20 116D OMNIBIB
415039 MICHELIN 320/70 R24 116D OMNIBIB
198698 MICHELIN 360/70 R24 122D OMNIBIB
085816 MICHELIN 380/70 R24 125D OMNIBIB
829095 MICHELIN 420/70 R24 130D OMNIBIB
375821 MICHELIN 480/70 R24 138D OMNIBIB
118587 MICHELIN 380/70 R28 127D OMNIBIB
532215 MICHELIN 420/70 R28 133D OMNIBIB
570026 MICHELIN 480/70 R28 140D OMNIBIB
599351 MICHELIN 480/70 R30 141D OMNIBIB
280033 MICHELIN 480/70 R34 143D OMNIBIB
939411 MICHELIN 520/70 R34 148D OMNIBIB
936570 MICHELIN 480/70 R38 145D OMNIBIB
833744 MICHELIN 520/70 R38 150D OMNIBIB
001240 MICHELIN 580/70 R38 155D OMNIBIB
989457 MICHELIN 620/70 R42 160D OMNIBIB
274757 MICHELIN 540/65 R30 150D/146E TL ROADBIB
217911 MICHELIN 600/70 R30 158D/155E ROADBIB
556249 MICHELIN 650/60 R34 159D/155E TL ROADBIB
330378 MICHELIN 650/65 R34 161D/157E TL ROADBIB
075643 MICHELIN 650/65 R42 165D/161E TL ROADBIB
885975 MICHELIN 710/70 R42 173D/170E ROADBIB
378080 MICHELIN 710/75 R42 175D/171E TL ROADBIB
352109 MICHELIN VF 380/80 R38 167D SPRAYBIB
920383 MICHELIN VF 320/90 R42 163D SPRAYBIB
929553 MICHELIN VF 480/80 R42 176D SPRAYBIB
684579 MICHELIN VF 320/90 R46 165D TL SPRAYBIB                        
198604 MICHELIN VF 380/90 R46 173D SPRAYBIB
159186 MICHELIN VF 480/80 R46 177D SPRAYBIB
946508 MICHELIN VF 320/90 R50 166D SPRAYBIB
722276 MICHELIN VF 380/90 R50 175D SPRAYBIB
085405 MICHELIN VF 420/95 R50 177D SPRAYBIB
431251 MICHELIN VF 480/80 R50 179D SPRAYBIB
044008 MICHELIN VF 320/90 R54 168D SPRAYBIB
816598 MICHELIN VF 380/90 R54 176D SPRAYBIB
229116 MICHELIN VF 500/60 R22.5 160D IMP TL TRAILXBIB
103824 MICHELIN VF 560/60 R22.5 166D IMP TL TRAILXBIB
414979 MICHELIN VF 600/50 R22.5 164D IMP TL TRAILXBIB
520302 MICHELIN VF 710/45 R22.5 170D IMP TL TRAILXBIB
112743 MICHELIN VF 600/55 R26.5 170D IMP TL TRAILXBIB
054878 MICHELIN VF 650/55 R26.5 174D IMP TL TRAILXBIB
723409 MICHELIN VF 710/50 R26.5 176D IMP TL TRAILXBIB
120737 MICHELIN VF 650/65 R30.5 181D IMP TL TRAILXBIB
223428 MICHELIN VF 750/60 R30.5 187D IMP TL TRAILXBIB
123898 MICHELIN 320/65 R18 109A8/106B XM108
123888 MICHELIN 340/65 R18 113A8/110B XM108
122702 MICHELIN 420/65 R20 125A8/125B XM108
122723 MICHELIN 620/70 R46 162A8/162B XM28
184332 MICHELIN 270/65 R16 134A8/122A8 XP27
133069 MICHELIN 270/65 R18 136A8/124A8 XP27
415969 MICHELIN 340/65 R18 149A8/137A8 XP27
312875 MICHELIN VF 480/60 R28 134D XEOBIB
510495 MICHELIN VF 520/60 R28 138D XEOBIB
665184 MICHELIN VF 600/60 R28 146D XEOBIB
065253 MICHELIN VF 600/60 R30 147D XEOBIB
664777 MICHELIN VF 600/60 R34 149D XEOBIB
349257 MICHELIN VF 600/60 R38 151D XEOBIB
454365 MICHELIN VF 650/60 R38 155D XEOBIB
324138 MICHELIN VF 710/60 R38 160D XEOBIB
220583 MICHELIN VF 650/60 R42 157D XEOBIB
144294 MICHELIN VF 710/60 R42 161D XEOBIB
109174 MICHELIN 24 R20.5 XS 176F MI
305457 MICHELIN VF 380/85 R34 149A8/149B YIELDBIB
012445 MICHELIN VF 420/85 R34 154A8/154B YIELDBIB
870363 MICHELIN VF 380/80 R38 149A8/149B YIELDBIB
873023 MICHELIN VF 380/95 R38 154A8/154B YIELDBIB
842300 MICHELIN VF 480/80 R46 164A8/164B YIELDBIB
309830 MICHELIN VF 480/80 R50 166A8/166B YIELDBIB
252129 MICHELIN VF 480/95 R50 170A8/170B YIELDBIB