Michelin

PRAVIDLA

PODMÍNKY PROGRAMU „MICHELIN - PRŮMYSLOVÉ A STAVEBNÍ PNEUMATIKY, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

(dále jen „Podmínky“)

 

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem programu „Michelin – Průmyslové a stavební pneumatiky, na které se můžete spolehnout” (dále jen „program”) je Michelin Hungaria Ltd. Se sídlem v Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapsaná do maďarského obchodního rejstříku pod číslem 15-09-062150, adresa obchodního oddělení: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko (dále jen „Michelin” nebo „Pořadatel”).
 2. Program se pořádá na území Čech a Slovenska.
 3. Program je organizován ve dnech od února 2021 do 30. dubna 2021.
 4. Podmínky účasti v Programu jsou stanoveny v Podmínkách.
 5. Účast v programu je dobrovolná a znamená vyjádření souhlasu s Podmínkami.
 6. Pořadatel informuje, že v souladu s předpisy daňových zákonů je podnikatel, jemuž vznikl příjem, plátcem daně z příjmu z plnění, která představují příjem z podnikatelské činnosti. Účastníci Programu, pro něž plnění obdržené v rámci Programu představuje příjem z podnikatelské činnosti, jsou povinni odvést daň z příjmu podle příslušných zásad zdanění podnikatelské činnosti. Organizátor informuje, že výše uvedené informace nejsou daňově závazné.
 7. Program je zaměřen na zvýšení prodeje a propagaci nových pneumatik značky Michelin ‒ CL & Infra tires (dále jen „Pneumatiky Michelin“).
 8. Účelem Programu není bránit přístupu na trh jiným subjektům nabízejícím produkty k prodeji, které druhově odpovídají produktům z nabídky Michelin, zejména podmínky účasti v Programu nejsou žádným způsobem závislé na nákupu nebo nenakoupení produktů jiných subjektů v průběhu Programu nebo po jeho ukončení.

 

§ 2. ÚČASTNÍCI

 1. Program je určen výhradně pro podnikatele vykonávající hospodářskou stavební činnost na území Česka nebo Slovenska, kteří v době trvání programu vlastním jménem, v rámci své činnosti, nakoupí pneumatiky Michelin v kamenných nebo internetových obchodech pneumatik Michelin na území Česka nebo Slovenska (dále jen „prodejní místa“), dále jen dohromady „účastníci“ a každý zvlášť „účastník“.
 2. Programu se nesmí účastnit zaměstnanci a zástupci společnosti Michelin, včetně obchodních zástupců, jakož i rodinní příslušníci vyjmenovaných osob. Rodinnými příslušníky se rozumí: předci, potomci, sourozenci, manželé/manželky, manželé/manželky sourozenců, rodiče manželů, bratranci a osoby, které jsou v osvojeneckém poměru.
 3. Michelin nenese odpovědnost, pokud účastník uvede nepravdivé nebo nekompletní údaje při registraci do programu uvedené v § 3 bod 7 písm. a).
 4. Účastníci programu jsou oprávněni nakupovat Pneumatiky Michelin dle podmínek Programu pouze v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

 

§ 3. PRAVIDLA PROGRAMU

 1. Program spočívá v tom, že účastníci sbírají peněžní bonusy za nákup pneumatik Michelin zahrnutých do programu.
 2. Minimální nákup účastníka Programu Pneumatik Michelin je 2 (dva) kusy.
 3. Pneumatiky Michelin musí být zakoupeny v období od 1. února 2021 do 30. dubna 2021.
 4. Nákup Pneumatik Michelin, který bude Pořadatelem kladně ověřený, tj. zejména:
  1. Pneumatiky Michelin budou pocházet z řady Pneumatik Michelin, na které se vztahuje Program v souladu s Přílohou č. 1 k Podmínkám;
  2. faktura týkající se nákupu pneumatik Michelin bude splňovat formální požadavky programu, tj.:
   • obsahovat správné datum vydání v souladu s dobou trvání Programu;
   • týkat se prodeje minimálně 2 (dvou) kusů pneumatik Michelin;
  3. vložený sken faktury bude čitelný,
  4. při jedné registraci nezadá účastník víc než 5 (pět) faktur,

   bude mít za následek poskytnutí peněžního bonusu Účastníkovi ve výši popsané v bodě 5 Podmínek (dále jen „Bonus“).
 5. Výše Bonusu je:
  1. za nákup pneumatik Michelin v hodnotě do 500 EUR bez DPH / 12 000 CZK bez DPH - 20 EUR bez DPH / 500 CZK bez DPH (dvacet eur / pět set korun českých) za každou pneumatiku Michelin;
  2. za nákup pneumatik Michelin v hodnotě od 501 EUR bez DPH / 12 001 CZK bez DPH do 1500 EUR / 40 000 CZK bez DPH - 40 EUR / 1 000 CZK bez DPH (čtyřicet eur / tisíc korun českých) za každou pneumatiku Michelin;
  3. za nákup pneumatik Michelin v hodnotě od 1 501 EUR bez DPH / 40 001 CZK bez DPH - 80 EUR bez DPH / 2 000 CZK bez DPH (osmdesát eur / dva tisíce korun českých) za každou pneumatiku Michelin.
 6. Celková hodnota Bonusu daného Účastníka akumulovaného během Programu je cenným fondem (dále jen „Celkový bonus“), který bude Účastníkovi na konci Programu vyplacen v souladu s bodem 9 dále.
 7. Program bude realizován v souladu s následujícími pravidly:
  1. Po dobu trvání Programu Účastník musí:
   1. zaregistrovat se na stránkách http://www.program.agro.michelin.cz – pro Účastníky z Česka nebo http://www.program.agro.michelin.sk – pro Účastníky ze Slovenska (dále jen dohromady „webové stránky“);
   2. přijmout podmínky programu zvolením a zaškrtnutím příslušného „check box“ na webových stránkách, který zní: „Seznámil jsem se s podmínkami programu „Michelin - průmyslové a stavební pneumatiky, na které se můžete spolehnout“ a přijímám je;
   3. vyplnit na Webových stránkách následující údaje:
    • název Účastníka;
    • daňové identifikační číslo Účastníka (DIČ);
    • adresa, na níž Účastník provozuje hospodářskou činnost (ulice, obec, poštovní kód);
    • kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa);
    • v případě, že si zvolí možnost vyplacení bonusu převodem na bankovní účet - údaje k firemnímu účtu (název banky, číslo účtu ve formátu IBAN, SWIFT kód);
   4. vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů společností Michelin dle zásad popsaných v § 5 Podmínek zvolením a označením na Webových stránkách příslušného „check boxu“;
   5. zvolit způsob vyplacení bonusu, tj. v podobě převodu na bankovní účet nebo v podobě peněžitých prostředků převedených na předplacenou kartu typu Mastercard, která umožní přístup k elektronickým penězům a vydává ji Edenred Polsko sp. z o. o. (s. r. o.) se sídlem ve Varšavě, ve spolupráci s PrePay Technologies Limited.;
   6. vyjádřit souhlas s provedením auditu nezávislou auditorskou firmou (dle § 3 bod 15 Podmínek);
   7. v období od 1. února do 15. května 2021 zaregistrovat nákupní faktury - ne víc než 5 (pět) při jedné registraci - v informačním systému na Webových stránkách nahráním jejich skenu.
 8. Pořadatel provádí ověření informací obdržených od Účastníka, na jehož základě provádí akceptaci nebo odmítnutí dané transakce (o odmítnutí nebo akceptaci transakce je Účastník informován).
 9. V případě akceptace dané transakce:
  1. Účastník obdrží Bonus (o kterém je Účastník informován způsobem uvedeným v bodě 14 dále);
  2. částka Bonusu daného Účastníka je navýšena o hodnotu rovnající se součinu: počtu akceptovaných Pneumatik Michelin vynásobeným výší jednotkové hodnoty Bonusu, o kterém je řeč v bodech 5 a 6 výše;
 10. Pořadatel vyplatí Účastníkovi celkovou částku Bonusu nejpozději do 15. července 2021. Výplata proběhne v polské měně způsobem, který si Účastník zvolil, tj.
  1. buď ve formě převodu na Účastníkův bankovní účet uvedený při registraci, viz bod 7 písm. C) odrážka 5),
  2. nebo ve formě převodu na přeplacenou kartu typu Mastercard, která opravňuje k platebním transakcím kdekoli, kde je platební terminál akceptující transakce kartami Mastercard (bod 7 písm. e).

   Platba bude provedena na základě zápočtu vydaného Pořadatelem nebo třetí osobou jednající jménem Pořadatele.
 11. Předplacená anonymní karta typu Mastercard uvedená výše v bodě 7 písm. e) a bodě 10 písm. B) bude zaslaná Účastníkovi na náklady Pořadatele na adresu uvedenou při registraci na Webových stránkách ve lhůtě do 15. července 2021.
 12. Pořadatel informuje o nejdůležitějších zásadách používání karty uvedených výše v bodě 11:
  1. termín platnosti karty je uveden na jejím líci;
  2. kartou lze platit výhradně na místech vybavených platebním terminálem;
  3. kartou lze hradit libovolnou částku, ale pouze do výši prostředků, které jsou k dispozici na kartě;
  4. pokud je platba vyšší než zůstatek na kartě, informujte pokladního, jakou částku chce Účastník uhradit kartou a zbytek je Účastník povinen doplatit jinak.
 13. Pořadatel neodpovídá za případné problémy spojené s výplatou celkového Bonusu vyplývající z nesprávných údajů poskytnutých Účastníkem při registraci v Programu.
 14. Informace o uděleném Bonusu jsou Účastníkovi zasílány e-mailem na adresu uvedenou Účastníkem při registraci do Programu.
 15. Michelin si vyhrazuje právo ověřit podmínky účasti v Programu nezávislou auditorskou firmou.
 16. V případě, že firma Michelin zjistí porušení Podmínek Účastníkem nebo jednání Účastníka v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy:
  1. Michelin má právo vyloučit Účastníka z Programu;
  2. Michelin má právo odmítnout vyplacení Bonusu;
  3. Michelin si vyhrazuje právo vyžadovat vrácení vyplaceného Bonusu v plné výši.

 

§ 4. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

 1. Reklamace týkající se průběhu Programu lze podat písemně, doporučeným dopisem na adresu: Michelin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn nebo Publicis Sp. z o.o., tj. ul. Wołoska 9a, 02-583 Varšava, ve lhůtě 14 dní od data vzniku příčiny reklamace, s přípisem „Michelin – Průmyslové a stavební pneumatiky, na které se můžete spolehnout“. Pro dodržení lhůty pro podání reklamace je rozhodující datum odeslání doporučeného dopisu obsahujícího reklamaci.
 2. Právo podat reklamace týkající se průběhu Programu je vyhrazeno pouze Účastníkům.
 3. Písemná reklamace by měla obsahovat jméno a příjmení účastníka, jeho přesnou korespondenční adresu, popis a příčinu reklamace.
 4. Reklamace bude Pořadatelem projednána do 14 dnů ode dne jejího doručení Pořadateli.
 5. Účastníkovi bude rozhodnutí Pořadatele oznámeno doporučeným dopisem zaslaným na adresu Účastníka uvedenou v reklamaci ve lhůtě 14 dnů od data posouzení reklamace.

 

§ 5. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Osobní údaje Účastníků, které byly poskytnuté při registraci v Programu, bude zpracovávat správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových údajů a zrušení Nařízení 95/46/ES na základě souhlasu Účastníka a pro účely realizace Programu, včetně ověření informací od Účastníka, na jejichž základě Pořadatel schválí nebo zamítne danou transakci opravňující k obdržení Bonusu nebo potvrzení informací, které Účastník uvedl při registraci do Programu, vydání Bonus, na který má Účastník podle Podmínek Programu právo nebo přezkoumání případných reklamací - čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje Účastníků mohou být rovněž zpracovávány pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce osobních údajů, tj. pro archivní (důkazní) účely pro zabezpečení informací pro případ právní nutnosti prokázat fakta, za účelem případného zjištění stavu, vymáhání nároků nebo obrany před nimi, za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků a stanovení kvality péče, podle principů uvedených v předpisech Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. čl. 6, odst. 1 písm. f).
 3. Za účelem realizace cílů zpracování osobních údajů Účastníka budou od něj získávány tyto kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa, název provozované činnosti.
 4. Účastník může rovněž vyjádřit souhlas se zasláním na e-mailovou adresu uvedenou při registraci do Akce obchodních informací, které obsahují nabídku společnosti Michelin, na základě čl. 10 odst. 1 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou. art. 10 odst. 1 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.
 5. Správcem osobních údajů je Michelin Hungaria Ltd. se sídlem: Nyíregyháza, Maďarsko, 4400 Nyíregyháza Bottyán J. u. 15, zapsaná do maďarského obchodního rejstříku pod číslem 15-09-062150, adresa obchodního oddělení: H-1138 Budapešť, Váci út 140, Maďarsko .
 6. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: e-mailová adresa:dataprivacy_EUC@michelin.com.
 7. Osobní údaje Účastníků budou uchovávány po dobu trvání Programu, nebo do chvíle, kdy Účastník podá námitku proti zpracování svých osobních údajů, nebo do chvíle, kdy odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 8. Poskytnutí osobních údajů Účastníkem pro potřeby účasti v Programu je dobrovolné, je však nezbytné pro účast v něm.
 9. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru.
 10. Tyto osobní údaje nebudou předmětem automatizovaných rozhodnutí (rozhodnutí přijímaná bez účasti člověka) a rovněž nebudou profilované.
 11. Navíc Michelin informuje, že osobní údaje mohou být poskytnuty jiným společnostem Skupiny Michelin s dodržením firemních zásad závazných ve Skupině Michelin, jejichž ustanovení dodržují všechny společnosti Skupiny Michelin.
 12. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Michelin informuje o těchto právech Účastníků, která se jich týkají:
  1. právo na přístup k osobním údajům a obdržení jejich kopie;
  2. právu na opravu svých údajů;
  3. právo na výmaz ‒ pokud Účastník soudí, že není důvod, aby Michelin zpracovával jeho osobní údaje;
  4. právo na omezení zpracování ‒ Účastník může požadovat, aby Michelin omezil zpracování údajů výhradně na jejich uchovávání nebo vykonávání činnosti domluvených s Účastníkem v případě, kdy Účastník soudí, že údaje, které Michelin drží, jsou nesprávné nebo jsou zpracovávány bez právního základu nebo nechce, aby údaje byly odstraněny, protože je potřebuje k zjištění či vymáhání nároků nebo obrany před nimi nebo na dobu podané námitky;
  5. právo na přenositelnost údajů, to znamená obdržení osobních údajů od společnosti Michelin, které se týkají Účastníka a poskytl je společnosti Michelin v souvislosti s účastí v soutěži, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a rovněž uložení společnosti Michelin, aby údaje zaslala jinému subjektu, který Účastník uvede, pokud to bude technicky možné;
  6. právo podat námitku proti zpracování údajů ‒ vzhledem k zvláštní situaci Účastníka, pokud Michelin nedoloží, že účely zpracování údajů jsou nadřazené účastníkovým právům nebo že Michelin údaje nutně potřebuje ke stanovení a vymáhání nároků nebo obrany před nimi;
  7. právo odvolat souhlas v libovolném okamžiku, přičemž není ovlivněna zákonnost zpracování, které probíhalo na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 13. Navíc Michelin připomíná právo podat stížnost k řediteli Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorového orgánu bdícího nad ochranou osobních údajů, pokud Účastník usoudí, že zpracování jeho osobních údajů porušuje právní předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 14. Svá práva můžete uplatňovat na e-mailové adrese: dataprivacy_EUC@michelin.com. Michelin má právo na zjištění totožnosti osoby před přistoupením k uplatnění jejích práv.

 

§ 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory vzniklé z plnění povinností souvisejících s Programem budou řešeny soudem příslušným pro sídlo Pořadatele.
 2. Právem příslušným pro Program a posuzování práv a povinností účastníků je polské právo.
 3. Pravidla Programu jsou definována pouze Podmínkami a závaznými právními předpisy. Veškeré propagační a reklamní materiály jsou informativní povahy.
 4. Podmínky jsou k dispozici v době průběhu Programu v sídle Pořadatele, v sídle obchodního ředitelství Michelin Polska, společnost s ručením omezeným ve Varšavě, ul. Domaniewska 28, 02-672 Varšava a na webových stránkách.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Podmínek, včetně možnosti změny termínu ukončení Programu uvedeného v § 1 bod 3 Podmínek, především jeho zkrácení, s výhradou, že budou dodržena práva Účastníků. O této skutečnosti bude informovat na Webových stránkách nejpozději 3 dny předtím, než změny vstoupí v platnost.

 

 

Příloha 1 ‒ Seznam nových pneumatik značky Michelin, na které se Program vztahuje

 

CAI ZNAČKA NÁZEV PRODUKTU
085459 MICHELIN 210/70 R15 117A8/117B BIBSTEEL ALL TERRAIN
123207 MICHELIN 11 R16 122A8 XM27
564847 MICHELIN 250/80 R16 124A8/120D CROSSGRIP
176281 MICHELIN 260/70 R16.5 129A8/129B BIBSTEEL ALL TERRAIN
275538 MICHELIN 260/70 R16.5 129A8/129B BIBSTEEL HARD SURFACE
625787 MICHELIN 300/70 R16.5 137A8/137B BIBSTEEL ALL TERRAIN
241265 MICHELIN 300/70 R16.5 137A8/137B BIBSTEEL HARD SURFACE
360353 MICHELIN 360/70 R17.5 148A8/148B BIBSTEEL ALL TERRAIN
281778 MICHELIN 280/80 -18 132A8 POWER CL
779803 MICHELIN 280/80 R18 132A8/132B XMCL
415829 MICHELIN 340/80 R18 143A8/143B BIBLOAD HARD SURFACE
698283 MICHELIN 340/80 R18 143A8/138D CROSSGRIP
610873 MICHELIN 340/80 -18 143A8 POWER CL
100054 MICHELIN 340/80 R18 143A8/143B XMCL
239365 MICHELIN 400/70 R18 147A8/147B BIBLOAD HARD SURFACE
133035 MICHELIN 400/70 R18 147A8/147B XMCL
489102 MICHELIN 445/70 R19.5 173A8/180A2 XF
263208 MICHELIN 10.00 -20 165A2/147B 16PR TT POWER DIGGER
694767 MICHELIN 280/80 -20 133A8 POWER CL
747442 MICHELIN 280/80 R20 133A8/133B XMCL
991253 MICHELIN 340/80 R20 144A8/144B BIBLOAD HARD SURFACE
495503 MICHELIN 340/80 -20 144A8 POWER CL
948730 MICHELIN 340/80 R20 144A8/144B XMCL
187752 MICHELIN 380/75 R20 148A8/148B XMCL
793611 MICHELIN 400/70 R20 149A8/149B BIBLOAD HARD SURFACE
346809 MICHELIN 400/70 -20 149A8 POWER CL
474495 MICHELIN 400/70 R20 149A8/149B XMCL
123708 MICHELIN 405/70 R20 136G XM47
967201 MICHELIN 420/75 R20 154A8/154B XMCL
123706 MICHELIN 425/75 R20 148G XM47
122979 MICHELIN 425/75 R20 167A2/155B TL XZSL
073522 MICHELIN 445/70 R22.5 175A8/182A2 XF
514449 MICHELIN 360/80 R24 150A8/145D CROSSGRIP
920345 MICHELIN 400/80 R24 156A8/151D CROSSGRIP
407878 MICHELIN 400/70 -24 158A8 POWER CL
050267 MICHELIN 400/80 -24 162A8 POWER CL
178690 MICHELIN 400/70 R24 152A8/152B XMCL
814805 MICHELIN 440/80 R24 161A8/161B BIBLOAD HARD SURFACE
131846 MICHELIN 440/80 R24 161A8/156D CROSSGRIP
165629 MICHELIN 440/80 -24 168A8 POWER CL
954749 MICHELIN 440/80 R24 161A8/161B XMCL
123642 MICHELIN 445/70 R24 151G XM47
372690 MICHELIN 460/70 R24 159A8/159B BIBLOAD HARD SURFACE
304047 MICHELIN 460/70 R24 159A8/154D CROSSGRIP
474764 MICHELIN 460/70 -24 159A8 POWER CL
244268 MICHELIN 460/70 R24 159A8/159B XMCL
123620 MICHELIN 495/70 R24 155G XM47
346709 MICHELIN 500/70 R24 164A8/164B BIBLOAD HARD SURFACE
875270 MICHELIN 500/70 R24 164A8/159D CROSSGRIP
196220 MICHELIN 500/70 -24 164A8 POWER CL
542794 MICHELIN 500/70 R24 164A8/164B XMCL
005412 MICHELIN 540/70 R24 168A8/168B BIBLOAD HARD SURFACE
959128 MICHELIN 540/70 R24 168A8/168B XMCL
886709 MICHELIN 480/80 R26 167A8/167B BIBLOAD HARD SURFACE
226486 MICHELIN 480/80 -26 167A8 POWER CL
425979 MICHELIN 480/80 R26 167A8/167B XMCL
219659 MICHELIN 400/80 R28 158A8/153D CROSSGRIP
195802 MICHELIN 440/80 R28 163A8/163B BIBLOAD HARD SURFACE
439765 MICHELIN 440/80 R28 163A8/158D CROSSGRIP
691578 MICHELIN 440/80 -28 163 A8 POWER CL
316223 MICHELIN 440/80 R28 156A8/156B XMCL
577845 MICHELIN 420/80 -30 155A8 POWER CL
967528 MICHELIN 440/80 R34 159A8/155D CROSSGRIP
333253 MICHELIN 480/80 R34 164A8/159D CROSSGRIP
846732 MICHELIN 480/80 R38 166A8/161D CROSSGRIP
123461 MICHELIN 7.50 R15 X L C
240750 MICHELIN E20 PIL X L C 13/80 R20
123369 MICHELIN 12.00 R24 XZH ***
252211 MICHELIN 15.00 R24 PIL X L C 17/80 R24
432272 MICHELIN 385/95 R24 X SNOPLUS M+S 170E
778245 MICHELIN 385/95 R24 X-CRANE AT 170F
957157 MICHELIN 385/95 R24 XMH S 170E
705961 MICHELIN 385/95 R25 X SNOPLUS M+S 170E
682834 MICHELIN 385/95 R25 X-CRANE + 170F
254174 MICHELIN 385/95 R25 XMH S 170E
123857 MICHELIN 445/95 R25 X SNOPLUS M+S 177E
738428 MICHELIN 445/95 R25 X-CRANE + 174F
264520 MICHELIN 445/80 R25 XGC 170E
565628 MICHELIN 505/95 R25 XV C 183E
086926 MICHELIN 525/80 R25 X-CRANE + 176F
123386 MICHELIN 13.00 R24 XGL A2 TG *
123861 MICHELIN 14.00 R24 X SNOPLUS M+S L2T *TG
123395 MICHELIN 14.00 R24 XGL A2 TG *
123903 MICHELIN 16.00 R24 XGL A2 TG *
123570 MICHELIN 550/65 R25 XLD L3 *
063799 MICHELIN 600/65 R25 XLD L3 *
123820 MICHELIN 650/65 R25 XLD L3 *
123008 MICHELIN 15.5 R25 XH A *
123415 MICHELIN 15.5 R25 XTL A *
123871 MICHELIN 17.5 R25 X SNOPLUS M+S L2T *TG
717546 MICHELIN 17.5 R25 XHA2 L3 * 176A2
123317 MICHELIN 17.5 R25 XLD D2 A *
123425 MICHELIN 17.5 R25 XTL A *
123795 MICHELIN 20.5 R25 X SNOPLUS M+S L2T *
899613 MICHELIN 20.5 R25 XHA2 * 186A2
123325 MICHELIN 20.5 R25 XLD D2 A *
123435 MICHELIN 20.5 R25 XTL A *
460452 MICHELIN 23.5 R25 XSNOPLUS M+S L2T *
139147 MICHELIN 23.5 R25 XHA2 L3 * 195A2
123326 MICHELIN 23.5 R25 XLD D2 A *
123445 MICHELIN 23.5 R25 XTL A *
123279 MICHELIN 29.5 R29 XLD D2 A *
123940 MICHELIN 750/65 R25 XLD L3 *
893825 MICHELIN 26.5 R25 XHA2 ** 209A2
123495 MICHELIN 26.5 R25 XLD D1 A L4R *
123094 MICHELIN 26.5 R25 XLD D2 A *
961307 MICHELIN 29.5 R25 XHA2 ** 216A2
123741 MICHELIN 29.5 R25 XLD D1 A L4R *
123278 MICHELIN 29.5 R25 XLD D2 A *
992646 MICHELIN 775/65 R29 XHA2 L3 * 206A2
123059 MICHELIN 800/65 R29 XLD L3 *
936624 MICHELIN 875/65 R29 XHA2 L3 * 214A2
143231 MICHELIN 35/65 R33 XLD D1 A L4R**
592188 MICHELIN 35/65 R33 XLDD2 L5 **
845075 MICHELIN 35/65 R33 XTXL E4 **** L4 ***
123331 MICHELIN 14.00 R25 XHD1 A ***
123350 MICHELIN 16.00 R25 XHD1 A **
199475 MICHELIN 18.00 R25 XHDT A E4 **
714571 MICHELIN 18.00 R25 XHDT B E4 **
270680 MICHELIN 18.00 R25 XKD1 A **
123733 MICHELIN 18.00 R33 XDT B E4T TL **
123723 MICHELIN 18.00 R33 XDT A4 E4T TL **
873291 MICHELIN 18.00 R33 X-QUARRY-S E4RTL **
515155 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD GRIP A4 E4 ***
553513 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD GRIP B E4 ***
646057 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***
769976 MICHELIN 18.00 R33 XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***
397431 MICHELIN 18.00 R33 X-TRACTION E4T TL **
271325 MICHELIN 18.00 R33 XV C **
612785 MICHELIN 21.00 R33 X-HAUL S E4P **
523174 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD GRIP B E4 TL ***
843315 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD GRIP A4 E4 TL ***
495016 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***
167639 MICHELIN 21.00 R33 XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***
294197 MICHELIN 21.00 R33 X-TRACTION A4 E4T **
067981 MICHELIN 21.00 R33 X-TRACTION E4T **
123921 MICHELIN 21.00 R35 XDT A4 E4T **
123881 MICHELIN 21.00 R35 XDT B E4T **
765959 MICHELIN 21.00 R35 X-QUARRY S E4R**
302244 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD GRIP B E4 TL ***
559900 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD GRIP A4 E4 TL ***
388190 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***
488798 MICHELIN 24.00 R 35 XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***
271650 MICHELIN 24.00 R35 XV C **
840573 MICHELIN 650/65 R25 XAD65-1 SUPERE3T 180B
123895 MICHELIN 750/65 R25 XAD65-1 SUPERE3T 190B
209221 MICHELIN 750/65 R25 XTRA DEFEND E4 ** 190B
123407 MICHELIN 20.5 R25 XADN E3T 177B
295773 MICHELIN 23.5 R25 XADN + E3 ** 185B
923499 MICHELIN 23.5 R25 XTRA DEFEND E4 ** 185B
154324 MICHELIN 26.5 R25 XADN + E3 ** 193B
740832 MICHELIN 26.5 R25 XTRA DEFEND E4 ** 193B
597428 MICHELIN 29.5 R25 XADN + E3 200B **
940473 MICHELIN 29.5 R25 XTRA DEFEND E4 ** 200B
510085 MICHELIN 775/65 R29 XAD65-1 SUPERE3T 195B
952451 MICHELIN 800/80 R29 X-SUPERTERRAIN+ E4T ** 206B
086953 MICHELIN 875/65 R29 XAD65-1 SUPERE3T 203B
992223 MICHELIN 875/65 R29 XTRA DEFEND E4 ** 203B
708648 MICHELIN 29.5 R29 XTS **
871916 MICHELIN 33.25 R29 XTS **
631225 MICHELIN 29.5 R35 XTS **
123673 MICHELIN 37.25 R35 XRS B E4R**
540244 MICHELIN 37.25 R35 XTS **
856011 MICHELIN 37.5 R39 XRS **
379296 MICHELIN 40.5/75 R39 XMS **